Version 0.0.1 of our unnamed #RaspberryPi bird! I’m so glad I kept my K’Nex.